Isotronic уред-капан с високо напрежение за унищожаване на  комари, бълхи и плодови мушици, за 30 кв.м, с батерии Isotronic уред-капан с високо напрежение за унищожаване на  комари, бълхи и плодови мушици, за 30 кв.м, с батерии Isotronic уред-капан с високо напрежение за унищожаване на  комари, бълхи и плодови мушици, за 30 кв.м, с батерии Isotronic уред-капан с високо напрежение за унищожаване на  комари, бълхи и плодови мушици, за 30 кв.м, с батерии

Isotronic Уред-капан с високо напрежение за унищожаване на комари, бълхи и плодови мушици, за 30 кв.м, с батерии

Isotronic уред-капан с високо напрежение за унищожаване на комари, бълхи и плодови мушици, за 30 кв.м, с батерии


Описание

Isotronic уред - капан с високо напрежение за унищожаване на  комари, бълхи и плодови мушици, за 30 кв.м, с батерии

Моля прочетете внимателно тази информация преди да използвате  уреда. Използвайте уреда  в описания му вид, тъй като в противен случай гаранцията Ви няма да бъде валидна.
1.Описание на продукта
Иновативният  и мобилен уред с батерии действа силно ефективно против комари, бълхи  плодови мушици .
Областтите на приложение с този уред са: жилищни помещения, кухни, работни помещения, къмпинг, лодки и открити сгради, където пребивават нежеланите насекоми. Качествената и финно настроена електроника на уреда гарантират неговата надеждна работа
За разлика от ограничените по място на употреба уреди с кабели, този уред от нов тип може веднага да започне да работи на всички възможни пространства и територии.  Просто го поставете там където желаете и го включете.
Функционално описание на уреда: Уредът не използва химически вещества и с това не замърсява околната среда.  Лесно проникващите хапещи комари и мухи се привличат от излъчващата се от уреда ултравиолетова светлина. По този начин инсектите попадат на решетка под която се намират електроди, които ги унищожават без това да е опасно за хората.  
Въвеждане в експолатация:
1.    Убедете се че уреда няма повреди свързани с транспорт и др. подобни.
2.    Препоръчва се уреда да се поставя на такива места, които насекомите предпочитат да посещават (например около обувки, около кошници и фруктиери с плодове). Не поставяйте уреда в близост до други източници на светлина. За препоръчване е уреда да се поставя в тъмната част от защитаваното помещение. Поставете уреда в посока където искате да защитавате дадено помещение.
3.    Не окачвайте уреда пред отворени прозорци или врати, тъй като тогава летящите насекоми трудно ще попаднат на решетката с електродите.
Технически данни: 
Захранване: 4 х ААА Mignon ( не са налични с уреда)
Консумация на енергия: около 45 mA
Област на действие: около 30 кв.м
UV LED: продължителност на светене до 20 000 часа
Високо напрежение: 600 V (под решетката)
Превключвател на степени:  с превключвател ON/OFF за високо напрежение (за комари, плодови мушици и бълхи).


Смяна на батериите:
1.    Свалете капака на уреда.
2.    Остранете старите батерии.
3.    Поставете новите батерии , с параметри Mignon (AA). Внимавайте при това за правилния поляритет, които е показан в основата на кутията.
4.    Поставете обратно капака на уреда (силно притеснете) .
Общи указания: Отстранявайте опаковката от уреда, така че да не замърсявате околната среда. Уредът се придружава от това ръководство за експлоатация. Промяната в дизайна и техническите параметри са възможни заради  подобрения в уреда.
Указания за сигурност
 Важно: Не се поемат гаранции за уреда, ако не са спазени указанията за работа посочени в ръководството за експлоатация. За такива нарушения производителя и търговеца не поемат отговорност.
•    Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение.
•    При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания.
•    Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист.
•    Призводителят или търговеца не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация.
•    Във всеки случай трябва да се провери, дали уреда е подходящ за съответното място.
•    Този уред не е подходящ за използване от хора (включително от деца), с намалени телесни или умствени умения. Децата трябва да се контролират за да не си играят с уреда.
Внимание: уредът да не се използва в плевни, обори и подбни места поради опасност от пожар.
Внимание: уредът разполага с високо напрежение.
Гаранция: гаранцията за всеки уред е 2 години. В случай на неправилна експлоатация или на неоторизиран ремонт на уреда гаранцията не се признава.
Указания за опазване на околната среда:  след излизане на уреда от употреба същия трябва да се изхвърля в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на домакински отпадъци.